اعجاز کلمه قال رب :

اعجاز کلمه قال رب : این مورد در قرآن ۴۶ مرتبه تکرار شده در ۲۱ سوره نکته ۱ : در اینجا جستجوی ما صرفا حالتکتابت عثمان طه ملاک است نه حالت قرائت گرچه جای...