اعجاز سوره های ناس و فلق :

اعجاز سوره های ناس و فلق : در سوره های ناس و فلق سه حرف ط ض ظ و ز اصلا استفاده نشده و با وجود تفاوت برخی حروف در هر یک  فقط از...