اعجاز کلمه یرون :

اعجاز کلمه یرون : کلمه یرون به شکل منفی و سوالی ۴ مرتبه و به شکل مثبت نیز ۴ مرتبه آمده است. The mysteries of ”  Yaraon” This word is in Quran 4 times...