حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شنبه, ۱۸ آذر , ۱۴۰۲ Saturday, 9 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 137 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 8703 تعداد دیدگاهها : 11×
اعجاز یموسی:
03 فوریه 2018 - 18:18
شناسه : 570
بازدید 46
1

اعجاز یموسی: کلمه یموسی (یاموسی)  در ۲۴ آیه و  ۲۴ تکرار است . کلمه موسی ۱۳۶ تکرار در ۱۳۱ آیه قرار گرفته . وقتی کلمه قبل از  یموسی را نگاه می کنیم در سوره ۲ دو مرتبه قلتم یموسی و در سوره ۵ نیز دو مرتبه یموسی دیده می شود اما مطلب ما اینجاست که […]

ارسال توسط :
پ
پ

اعجاز یموسی:

کلمه یموسی (یاموسی)  در ۲۴ آیه و  ۲۴ تکرار است . کلمه موسی ۱۳۶ تکرار در ۱۳۱ آیه قرار گرفته . وقتی کلمه قبل از  یموسی را نگاه می کنیم در سوره ۲ دو مرتبه قلتم یموسی و در سوره ۵ نیز دو مرتبه یموسی دیده می شود اما مطلب ما اینجاست که در سوره ۷ کل کلمات گفتن به موسی یعنی    قالوا     و    قال    یموسی  ۴ مرتبه تکرار شده  سپس یکبار در سوره ۱۷ آمده  و آنگاه در سوره ۲۰ نُه مرتبه این کلمات دیده می شوند بعد از این ما در سوره ۲۷  دو مرتبه این کلمات را می بینیم  و در آخرین جاهای قرآن از نظر تکرار این دو کلمه با هم ( مشتقات قال + یموسی ) در سوره ۲۸ یعنی (۴*۷) ( سوره ۷ ضرب در ۴ تکرار) مانند اوایل  قرآن که ۴ مرتبه این واژه دیده می شد که باز هم یک حالت تقارنی دیده می شود .

اعجاز کلمه یموسی :

نکته :در قرآن خط عثمان طه یا موسی به شکل یموسی نوشته می شود و الف کوچک یا مقصوره روی ی می گذارند.

کلمه یموسی در قران در ۲۴ آیه ۲۴ تکرار و در ۷ سوره قرار گرفته

در سوره بیست ۹ مرتبه ایه کلمه بکار رفته و دقیقا قبل از این سوره ۹ مرتبه این کلمه دیده می شود

در هر دو سوی قبل و بعد این سوره که ۹ مرتبه در ان کلمه یموسی دیده می شود به اول و آخر قرآن در هر سو یک ۴ تکرار کلمه یموسی  در یک سوره دیده می شود

اگر تعداد تکرار کلمه یموسی در یک سوره را با هم جمع کنیم بدین ترتیب : سوره دوم ۲ مرتبه کلمه یموسی امده سوره پنجم ۲ مرتبه سوره هفتم ۴ مرتبه سوره هفده ۱ مرتبه  سوره بیست ۹ مرتبه سوره بیست و هفت ۲ مرتبه و سوره بیست و هشت ۴ مرتبه . حال اگر این اعدادرا کنار هم بگذاریم عدد ۲۲۴۱۹۲۴ بدست می اید اگر این ادادرا با هم جمع کنیم عدد ۲۴ بدست می آید که با تعداد تکرار کلمه یموسی در قرآن برابر است .

اگر به کلمات قبل یموسی در قرآن نگاه کنیم یک نسبت جالب دیگر دیده می شود و آن اینکه در ۶ مورد قبل کلمه یموسی قالوا آمده و دقیقا نصف این حالت یعنی ۳ مورد به صورت مفرد  این کلمه یعنی قل قبل کلمه یموسی دیده می شود.

معجزه کلمه یموسی:

ملاحظه: فی القرآن الکریم ، خط “الأمه” أو عثمان طه ، کلمه “یاموسى” مکتوب على شکل “یموسی” ، ورساله صغیره من الحرف توضع علیه.

تتکرر کلمه یموسی فی القرآن فی ۲۴ الآیه ۲۴ وتقع فی ۷ سوره

فی السوره العشرین ، تُستخدم هذه الکلمه تسع مرات وتعرف بالضبط تسع مرات قبل ظهور هذه السوره.

على کلا الجانبین قبل وبعد هذه السوره ، والتی ینظر إلیها تسع مرات فی هذه الکلمه ، فإن أول وآخر القرآن الکریم من کل جانب أربعه تکرار لکلمه یموسی فی سوره.

إذا أضفنا عدد مرات تکرار کلمه موسى فی سوره ، فحینئذٍ: الفصل الثانی هو مرتین من کلمه موسى ، والسوره الخامسه عباره عن تکرارین. الفصل السابع هو أربع مرات ، سوره ۱۷ ، مره واحده. السوره العشرین تحتوی على تسعه ممثلین. سوره ۲۷ لدیها ۲ مرات وسوره ۲۸ لدیها ۴ مرات. إذا تم تجمیع هذه الأرقام ، فإن الرقم ۲۲۴۱۹۲۴ غیر صحیح ، وإذا أضفنا هذه الأرقام ، فسوف نحصل على ۲۴ ، وهو ما یساوی عدد التکرار لکلمه موسى فی القرآن.

ترجمه اشتباه …

Miracles de la parole de moïse

  Mot miracle pour

Le mot (یموسی (یا موسی est dans 24 versets et 24 répétitions. Le mot موسی est 136 répétitions dans 131 versets. Quand nous regardons le mot avant یموسی, dans la sourate 2, j’ai deux fois قلتم یا موسی et dans le Coran 5 il est également vu deux fois یموسی, mais notre point ici est que dans la sourate 7, tous les mots sont répétés pour قالوا ، موسی et قال یموسی, quatre fois. Une fois dans la sourate 17, puis dans la sourate 20, neuf fois, ces mots sont vus. ceci, nous voyons ces mots deux fois dans la sourate 27 et dans les derniers endroits du Coran, en termes de répétition de ces deux mots ensemble (les dérivés de قال + یموسی) Dans la sourate 28, (4×7) (Sourate 7 multiplié par 4 répétitions), comme dans le Coran au début, ce qui a été vu quatre fois par le terme, qui est toujours considéré comme un mode d’approximation.

Remarque: dans le Coran, la ligne ‘Othman Ta’ ha یموسی est écrite sous la forme d’un موسی, et une lettre petite ou petite A est placée. Le mot موسی dans le Coran est répété dans 24 versets 24 et est situé dans 7 sourates. Dans la sourate vingt, ce mot est utilisé neuf fois et exactement neuf fois avant que cette sourate soit vue. Sur les deux côtés avant et après cette sourate, qui est vu neuf fois dans le mot یموسی, pour le premier et le dernier coran, il y a quatre répétitions du mot موسی dans une sourate de chaque côté. Si nous ajoutons le nombre de répétitions du mot یموسو dans une sourate, le deuxième chapitre est 2 fois le mot یموسی, le deuxième, le cinquième, le deuxième, le quatrième, la sourate 7, la sourate 17, le 1 fois, la sourate vingt-neuf fois, le vingt-sept sourate 2 fois et le soura vingt-huit fois. Maintenant, si nous assemblons ces chiffres, nous obtenons 2241924. Si nous résumons ces chiffres, nous obtenons 24, ce qui est égal au nombre de répétitions du mot یموسی dans le Coran. Si nous regardons le préambule coranique du Coran, il existe une autre relation intéressante entre celui-ci et le fait que, dans les six mots précédents, le mot قالوا) یموسی) est venu et exactement la moitié de cet état signifie 3 cas dans le singulier de ce mot (قال) avant le mot یموسی Gets.

The miracle of the word Yamusa:

Note: In the Quran, the lines of Uthman Taha or Musa are written in the form of Yamusa, and the little alphabet or cross is drawn on (ی).

The word Yamusa is repeated in the Quran in 24 verses, and in 7 suras

In surah Twenty the word is used 9 times  Just before this surah, this word has been repeated 9 times.

On both sides before and after this sura, where the word Yamusa is seen 9 times, On each side there are 4 repetition of the word Yamusa in a sura

If the number of repeats of the word Yamusa is summed up in one sura:

Two times in second surah, Two times in fifth surah, four times in seventh surah,  one time in twentieth surah, Nine times in twenty-seventh surah, Four times in twenty-eighth surah. If we add these numbers together You get 24, That is equivalent to repeating the word of Yamusa in the Quran.

If we look at the previous words of Yamusa in the Quran Another interesting aspect is seen And that’s it : In the previous 6 cases, the word Yamusa came to قالو) (And that’s exactly half that, that’s mean 3 singular cases of this word that’s mean (قل) The word Yamusa is seen before.

The word (یموسی (یا موسی  is in 24 verses and 24 repetitions. The word موسی is 136 repetitions in 131 verses. When we look at the word before یموسی, in Sura 2, I have two times قلتم یا موسی , and in Quran 5 it is also seen twice یموسی , but our point here is that in Sura 7, all words are repeated to  قالوا ،موسی and قال یموسی , four times. Once in Sura 17, then in Sura 20 nine times, these words are seen. After this, we see these words twice in Sura 27, and in the last places of the Qur’an, in terms of the repetition of these two words together (the derivatives of قال + یموسی ) In Sura 28, (4×7) (Sura 7 multiplied by 4 repetitions), as in the early Qur’an, which was seen four times by the term, which is still seen as an approximation mode.

Miracle word for یموسی:Note: In the Qur’an, the line of ‘Othman Ta’ ha یموسی  is written in the form of a یموسی , and a small, or small letter A is placed .The یموسی word in Qur’an is repeated in 24 verses 24 and is located in 7 suras .In the twenty sura, this word is used nine times and exactly nine times before this sura is seen .On both sides before and after this sura, which is seen nine times in the word یموسی, to the first and the last of the Qur’an there are four repetitions of the word یموسی in one sura on each side .If we add the number of repetitions of the word یموسی in one sura, then the second chapter is 2 times the word یموسی, the second, the fifth, the 2nd, the fourth, the sura 7, the surah 17, the 1 time, the sura twenty nine times, the twenty-seven sura 2 times And sura twenty-eight four times. Now, if we put these numbers together, we get 2241924. If we sum up these numbers, we get 24, which is equal to the number of repetitions of the word یموسی in the Qur’an. If we look at the Qur’anic preamble of the Qur’an, there is another interesting relation between it and the fact that in the six preceding words the word یموسی (قالوا) has come and exactly half of this state means 3 cases in the singular of this word (قال) before the word یموسی Gets.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.