اعجاز سوره مریم :

اعجاز سوره مریم : سوره مریم آیه ۱۶ می‌فرماید: « و اذکر فی الکتاب مریم ….» دارای ۴۱ حرف است و آیه بعدی که در آن واذکر… آمده یعنی آیه واذکر فی الکتاب ابراهیم...