اعجاز سجدوا :

اعجاز سجدوا : از لحاظ تعداد تکرار کلمه سجدوا ( به صورت فعل جمع ) از ده مورد نصف آن یعنی ۵ مرتبه خطاب به فرشتگان است . The word miracle prostrated In terms...