اعجاز رب العالمین:

اعجاز رب العالمین: از مجموع ۴۲ مورد رب العالمین ۴ مورد لرب العالمین و ۴ مورد برب العالمین است و ۳۴ رب العالمین است اگر از ابتدا و انتهای قرآن آیاتی که قبل لرب...