اعجاز اثنتین :

اعجاز اثنتین : اثنتین در ۳ آیه که در ۲ سوره اند با ۴ تکرار نسا آیه ۱۱، نسا آیه ۱۷۳، غافر آیه ۱۱ در هر دو سوی قرآن یعنی اولی و آخری شماره...