اعجاز کلمه رحمن:

اعجاز کلمه رحمن: قبل از اولین  کلمه رحمن در قرآن ۹ حرف و بعد از آخرین کلمه رحمن در قرآن نیز ۹ حرف وجود دارد. The miracle of the word Rahman: There are 9...