اعجاز کلمه الله و الله:

اعجاز کلمه الله و الله: در سوزه آل عمران در ۶ جا جمله (الله و الله) آمده .اگر قبل مورد اول تعداد لفظ جلاله الله را بشماریم ۱۲ تا است یعنی ۲ برابر و...