اعجاز کلمه کفر:

اعجاز کلمه کفر: کلمه کفر در سوره غافر در ۱۰ جا تکرار شده که فقط در مورد ۱۰ دوبار تکرار شده. در ابتدای سوره حم آمده تعداد آیات سوره هم ۸۵ است وقتی بعد...