ا عجاز تقارنی سوره مجادله

ا عجاز تقارنی سوره مجادله: از آیه اول تا ۱۹ سوره مجادله در شماره حروف آیات اینچنین نظمی دیده می شود که بین شماره حرف در هر آیه از ۱۹ – ۱ حرف شماره...