اعجاز دین:

اعجاز دین: آیه ۱۹ سوره بقره می فرماید: « اِنَّ الدین عندَاللهالاسلام»که البتهالاسلام ۷ حرف دارد که جزء اعداد اول مانند ۱۹ است. حال اگر به تعداد ارزش ابجدی کلمه مبارکاللهجل جلالهیعنی ۶۶ آیه...