اعجاز دیگر ۱۹ :(ردیف سوره ها ):

اعجاز دیگر ۱۹ :(ردیف  سوره ها ): بین سوره های ۶۶ تا ۸۶ دفیقا ۱۹  سوره پشت سر هم آیه ۱۹ ندارند .   Other Miracle 19: (Rows of Surahs):  Between the surahs 66...