اعجاز زوجیت در تکرار :

اعجاز زوجیت در تکرار : کلمات شفع و زوجه  که در معانی دوتایی هستند  هر یک به تعداد ۲۱ مرتبه در قرآن آمده اند. The Miracle of Couples in Repetition: The words Shafee and...