اعجاز الله یهدی و الله لا یهدی :

اعجاز الله یهدی و الله لا یهدی : در اصل کاربرد جمله الله یهدی با الله لایهدی نسبت  دارند ۲۴=۳×۸  اگر چه آدرس سوره ۱۶ آیه ۱۰۴ بدلیل جمع به کار رفتن از آمار...