اعجاز جمله قالوا ربنا :

اعجاز جمله قالوا ربنا : دارای ۱۷ تکرار در ۱۴ سوره در هر سمت از لحاظ قرینگی نصف قرآن که در هر سو ۸ مورد جای می گیرد هفت سوره قرار دارد یعنی در...