اعجاز سمیع علیم :

اعجاز سمیع علیم : دارای ۱۶ آیه  و  ۱۶  تکرار که در ۷ سوره جای گرفته اند . در هر دو سوی قرآن ( اول و اخر) ،اولین  و اخرین مورد قبل از« سمیع...