اعجاز الرحمن:

اعجاز الرحمن: – الرحمن تعداد سوره ۱۷ تعداد آیه ۵۵ تعداد تکرار جمعاً ۵۶ که ۱۲ مورد للرحمن و بالرحمن یعنی ۹ مرتبه للرحمن و ۳ مرتبه بالرحمن است و ۴۴ مرتبه الرحمن است...