اعجاز شش آیه:

اعجاز شش آیه:  شش آیه ۲۵-۲۰ سوره  روم همگی با « و من آیاته» شروع می‌شوند و همچنین شش آیه سوره شعرا با «اذقال» شروع می‌شوند که برای راهنمایی وهدایت می‌باشند. Wonders of 6...