برچسب: کفر

۰

اعجاز کلمه کفر:

اعجاز کلمه کفر: کلمه کفر در سوره غافر در ۱۰ جا تکرار شده که فقط در مورد ۱۰ دوبار تکرار شده. در ابتدای سوره حم آمده تعداد آیات سوره هم ۸۵ است وقتی بعد...

۰

اعجاز کلمه کفر:

اعجاز کلمه کفر: کلمه کفر در ۱۰ آیه سوره غافر آمده که در آیه ۱۰، دوبار تکرار شده . اول سوره با حم شروع و با توجه به تعداد آیات (۸۵) بعد ۸۵ حرف...