اعجاز عدد ۶ :

اعجاز عدد ۶ :مطلب قابل توجه اینکه به نوعی در شماره آیات عدد ۶ را می توان دید،یا بدست آورد.مثلاً: ۶= ۱+۵ :۵۱، ۳۶، ۶۱، ۶۴ و… از طرف دیگر،صراط مستقیم را بوسیله صاحب...