اعجاز ولقد یسرنا القران للذکر …:

اعجاز ولقد یسرنا القران للذکر …: آیه ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر : آسان بودن قرآن برای فهم ۴ مرتبه تکرار شده آیات ۱۷،۲۲،۳۲،۴۰ سوره قمر . دو مورد اولی جمعشان مضرب...