اعجاز دیگر سوره یوسف :

اعجاز دیگر  سوره یوسف : آیه ۶۹ سوره یوسف سخن از اولین اظهار آشنایی یوسف با برادرش بنیامین است. آیه ۹۰ سوره یوسف، یوسف خود را به همه برادرانش معرفی می‌کند. آیه ۹۹ سوره...