اعجاز سوره نساء:

اعجاز سوره نساء: آیه ۴۸ سوره نساء که از غیر قابل بخشش بودن  گناه شرک سخن می گوید دارای ۶۸ حرف است . جمع شماره آیه  و تعداد حروف آیه می شود ۱۱۶ ....