اعجاز ویل یومئذ للمکذبین:

اعجاز ویل یومئذ للمکذبین: در سوره مبارکه مرسلات ۱۰بار آیه  مبارکه ویل یومئذ للمکذبین و اولین آیه ای که این جمله در آن تکرار شده آیه ۱۵ می باشد و تعداد حروف این آیه...