اعجاز آیه ۴۹ مومنون و ۴۹ آل عمران:

آیه ۴۹ مومنون و ۴۹ آل عمران هر دو یک مطلب و آن خلق کردن اشاره دارند ( شبهه خلق توسط بشر یا جمع به کار بردن فعل خلق است) The miracle of verse...