اعجاز تعداد معرفه وغیر معرفه کلمات مربوط به سینه و قلب :

اعجاز تعداد معرفه وغیر معرفه کلمات مربوط به سینه و قلب : واژه صدور ۳۲ مرتبه و واژه الصدور نصف آن یعنی ۱۶ مرتبه آمده. افئده ۱۰ مرتبه و واژه الافئده ۵ مرتبه در...