اعجاز کشف شده درباره قسم و حلف :

اعجاز کشف شده درباره قسم و حلف : درمورد حلف که ۱۳مورد در قرآن تکرار شده به ترتیب از اول قرآن : نساء ۶۲ –مائده ۸۹-توبه ۴۱ و ۵۵ – و -۶۱ و –...