اعجاز فبای آلاء ربکماتکذبان:

اعجاز فبای آلاء ربکماتکذبان: در سوره الرحمن نیز جمله فبای آلاء ربکماتکذبان ۳۱ مرتبه آمده است که اولین آیه ای که این جمله در آن آیه آمده آیه ۱۳ این سوره است که دارای...