روابط شگفت در رابطه با ۷ سوره پیاپی و حروف مقطعه آنها

روابط بسیار شگفت انگیز در رابطه با ۷ سوره پیاپی قرآن و حروف مقطعه آنها در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های ۴۰ تا ۴۶) وجود دارد که با حروف مقطعه ی  حم (“ح” و...