اعجازآیه«الحق من ربک فلاتکونن(تکن)من الممترین»:

اعجازآیه«الحق من ربک فلاتکونن(تکن)من الممترین»:اولین آیه که «الحق من ربک فلاتکونن (تکن)من الممترین»آمده آیه ۱۴۷ سوره دوم می باشد که جمع آیه  ۱۲ می شود و جمع نهایی اش ۳ از طرفی ۱۲ یعنی...