اعجاز حفظ قرآن:

اعجاز حفظ قرآن: آیه ۶ سوره حجر (انا نحن نزلناالذکر و اناله لحافظون) و آیه ۱۷حجر می فرماید( و حفظنها من کل شیطان الرجیم)یعنی با فاصله ۱۱ آیه که عدد پناه بردن به خداوند...