اعجاز کلمه انظر :

اعجاز کلمه انظر : این کلمه دارای ۴۳ تکرار در ۳۹ آیه که در ۲۰ سوره جای گرفته اند . از مورد وسط قرآن یعنی آدرس ۱۰/۷۳ سوره/آیه به طرف اول قرآن هفت سوره...