اعجاز کلمه الهین:

اعجاز کلمه الهین: کلمه الهین به معنی ۲ خدا فقط ۲ بار در قرآن آمده به آدرسهای(مائده ۵ آیه ۱۱۶)و(نحل۱۶-آیه۵۱) مورد اول تعداد حروف آیه ۱۴۹ و مورد دوم ۴۹ حرف دارد. مورد دوم...