اعجاز آیه«یقتلون النبیین بغیر حق»:

اعجاز آیه«یقتلون النبیین بغیر حق»:اولین آیه که «یقتلون النبیین بغیر حق»آمده سوره سوم آیه ۲۱ می باشد که این آیه هم دقیقاً سه بار در قرآن تکرار گردیده که با شماره سوره و جمع...