اعجاز سوره مبارکه اعلی:

اعجاز سوره مبارکه اعلی: سوره مبارکه اعلی۱۹آیه دارد و تنها۱ بارکلمه مبارکاللهدر آن آمده است. این تنها تکرار کلمه مبارکاللهدر آیه۷است که اگر تعداد حروف قبل از کلمه مبارکاللهرا بشماریم عدد۷به دست می آید(یعنی...