اعجاز کلمه فالقو:

اعجاز کلمه  فالقو: از مجموع کلمات فالقوا و فالقوه که در قرآن ۵ مرتبه تکرار شده اند ۲ واژه آن فالقوه است و ۳ تای باقی فالقوا هستند و در چینش قرآن ۳ فالقوا...