اعجاز کلمه ذر:

اعجاز کلمه ذر: آیه ۱۸۰ اعراف می فزماید و ذر الذین …  ۴۲ حرف دارد و ۶ آیه بعد یعنی آیه ۱۸۶ می فرماید و یذرن که فعل تکرار شده ۲۱ حرف دارد یعنی...