اعجاز چگونگی خداوند:

اعجاز چگونگی خداوند: آیه ۱۸۶ سوره بقره آن جا که سئوال از چگونگی خداوند از سوی بندگان می شود ۱۶ حرف، و جواب خداوند ۶۱ حرف است(یعنی برعکس). جمع این دو ۷۷ می شود...