اعجاز نارا :

اعجاز نارا : نارا در ۱۲ مورد از آیات قرآن کنایه از آتش جهنم دارد و ۷ مورد دیگر در معانی دیگر بکار رفته که جمعا ۱۹ مورد می شود جالب است که در...