اعجاز مکر کافران و مکر خداوند:

اعجاز مکر کافران و مکر خداوند:در آیه ۵۴ آل عمران سخن از مکر کافران دارای ۱۴ حرف است و سخن از مکر خداوند نیز دارای ۱۴ حرف است.آیه ۹۹ اعراف سوال از ایمنی کافران...