اعجاز عَلَی صراط مستقیم :

اعجاز عَلَی صراط مستقیم : واژه   علَی صرط مستقیم   ۶ بار در قرآن آمده . همچنین صرط مستقیم   ۲۳ مرتبه تکرار شده که تعداد حروف آیه اول ۸۶ و آیه آخر ۴۶ حرف است...