اعجاز دو جمله لا اله الا الله :

اعجاز دو جمله لا اله الا الله : جمله لااله الا الله ۲ بار در قرآن آمده در مورد اول یعنی صافات (۳۷) آیه ۳۵ که جمعش ۸ می شود تا ابتدای آیه ۱۸...