اعجاز اثنی عشره :

اعجاز اثنی عشره : – آیه ۶۰ سوره بقره سخن از دوازده چشمه (اثنا عشره) می کند و آیه ۱۶۰ اعراف تفاوت یک در اولش  اولش این سخن اثنی عشره ( دوازده چشمه) سخن...