اعجاز اساطیر الاولین:

اعجاز اساطیر الاولین: همه کلمات اساطیر الاولین آخر آیه اند به جز مورد وسط که مورد ۵ است بعد از ۶ حرف شروع می شود. جمع تعداد حروف آیه اول و آخر ۴ می...