اعجاز احیا و اموات:

اعجاز احیا و اموات: واژه احیا ۱۴ مرتبه در قرآن بکار رفته و واژه اموات ۷ مرتبه. Les miraculeux de la réanimation et des mortes The word of)  Ahia  احیا) its meaning is living...