اعجاز آیه ۱۴ فاطر و ۵ احقاف :

آیه ۱۴ فاطر و ۵ احقاف که بر نفی شنیدن دعا توسط غیر خدا دلالت دارند به نوعی عدد ۵ در آنها دیده می‌شود.(۵=۴+۱)۱۴ جالب است که در اعجاز کلمه عیسی بن مریم هر...