اعجاز اولین و آخرین آیه دارای لفظ جلاله الله :

اعجاز اولین و آخرین آیه دارای لفظ جلاله الله :اولین آیه ، آیه ۱ سوره ۱ (الحمد) و آخرین آیه ، آیه ۲ سوره ۱۱۲ (توحید) است که تعداد حروف اولین آیه ۱۹ و...