ترتیل۸۰ قاری

أ

أبراهیم الاخضر
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم السعدان
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم الجبرین
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم الدوسری
[ روایت ورش از نافع ]

ابراهیم الدوسری
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم العسیری
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم بن محمد الجرمی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد الحواشی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد الطرابلسی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد بن علی الحذیفی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد بن علی العجمی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد خضر الطرابلسی
[ روایت قالون از نافع ]

احمد سعود
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد صابر
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد عامر
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد نعینع
[ روایت حفص از عاصم ]

اخیل عبدالحی روا (من مالیزیا)
[ روایت حفص از عاصم ]

ادریس ابکر
[ روایت حفص از عاصم ]

استاذ زامری (من     مالیزیا)
[ روایت حفص از عاصم ]

اکرم العلاقمی
[ روایت حفص از عاصم ]

الحسینی العزازی
[ قرآن کریم یاد آموز ]

الدوکالی محمد العالم
[ روایت قالون از نافع ]

الزین محمد احمد
[ روایت حفص از عاصم ]

العشری عمران
[ روایت حفص از عاصم ]

العیون الکوشی
[ روایت ورش از نافع ]

الفاتح محمد الزبیر
[ روایت دوری از ابی عمرو ]

القارئ یاسین
[ روایت ورش از نافع ]

ب

بندر بلیله
[ روایت حفص از عاصم ]

ت

توفیق الصایغ
[ روایت حفص از عاصم ]

ج

جمال الدین الزیلعی
[ روایت حفص از عاصم ]

جمال شاکر عبدالله
[ روایت حفص از عاصم ]

جمعان العصیمی
[ روایت حفص از عاصم ]

ح

حاتم فرید الواعر
[ روایت حفص از عاصم ]

حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ
[ روایت حفص از عاصم ]

حمد الدغریری
[ روایت حفص از عاصم ]

خ

خالد الجلیل
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد الشریمی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد الغامدی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد القحطانی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد الوهیبی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد عبدالکافی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالدبن سلیمان آل مهنا
[ روایت حفص از عاصم ]

خلیفه الطنیجی
[ روایت حفص از عاصم ]

د

داود حمزه
[ روایت حفص از عاصم ]

ر

رامى الدعیس
[ روایت حفص از عاصم ]

رشید افراد
[ روایت ورش از نافع ]

رشید بلعالیه
[ روایت حفص از عاصم ]

رضیه عبدالرحمن ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

رعد محمد کردی
[ روایت حفص از عاصم ]

رقیه سولونق ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

رمضان شکور
[ روایت حفص از عاصم ]

ز

زکریا حمامه
[ روایت حفص از عاصم ]

زکی داغستانی
[ روایت حفص از عاصم ]

س

سابینه مامات ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

سامی الحسن
[ روایت حفص از عاصم ]

سامی الدوسری
[ روایت حفص از عاصم ]

سعد الغامدی
[ روایت حفص از عاصم ]

سعود بن ابراهیم الشریم
[ روایت حفص از عاصم ]

سلمان العتیبی
[ روایت حفص از عاصم ]

سهل بن زین یاسین
[ روایت حفص از عاصم ]

سید رمضان
[ روایت حفص از عاصم ]

سیدین عبدالرحمن ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

ش

شعبان الصیاد
[ روایت حفص از عاصم ]

شیخ ابوبکر الشاطری
[ روایت حفص از عاصم ]

شیرزاد بن عبدالرحمن طاهر
[ روایت حفص از عاصم ]

ص

صابر عبدالحکم
[ روایت حفص از عاصم ]

صالح آل طالب
[ روایت حفص از عاصم ]

صالح الصاهود
[ روایت حفص از عاصم ]

صالح الهبدان
[ روایت حفص از عاصم ]

صلاح البدیر
[ روایت حفص از عاصم ]

صلاح الهاشم
[ روایت قالون از نافع ]

صلاح الهاشم
[ روایت حفص از عاصم ]

صلاح بو خاطر
[ روایت حفص از عاصم ]

ط

طارق دعوب
[ روایت قالون از نافع ]

ع

عادل بن سالم الکلبانی
[ روایت حفص از عاصم ]

عادل بن عبدالله ریان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالبارئ محمد
[ قرآن کریم یاد آموز ]

عبدالبارئ محمد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالباری الثبیتی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ روایت ورش از نافع ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ قرآن کریم با تجوید ]

عبدالرحمن السدیس
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالرحمن العوسی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالرحمن الماجد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالرشید صوفی
[ روایت السوسی از ابی عمر ]

عبدالرشید صوفی
[ روایت خلف از حمزه ]

عبدالعزیز الأحمد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالعزیز الزهرانی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالغنی عبدالله ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله البریمی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله البعیجان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله الکندری
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله بن علی بصفر
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله بن عواد الجهنی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله بن محمد المطرود
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله خیاط
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله غیلان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله فهمی ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمجید الأرکانی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن الحارثی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن العبیکان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن العسکر
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن القاسم
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالهادی کناکری
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالودود مقبول حنیف
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالولی الارکانی
[ روایت حفص از عاصم ]

عثمان انصاری
[ روایت حفص از عاصم ]

علی ابو هاشم
[ روایت حفص از عاصم ]

علی بن عبدالرحمن حذیفی
[ روایت حفص از عاصم ]

علی بن عبدالله جابر
[ روایت حفص از عاصم ]

علی حجاج السویسی
[ روایت حفص از عاصم ]

علی حذیفی
[ روایت قالون از نافع ]

عماد زهیر حافظ
[ روایت حفص از عاصم ]

عمر القزابری
[ روایت ورش از نافع ]

ف

فارس عبّاد
[ روایت حفص از عاصم ]

فهد العتیبی
[ روایت حفص از عاصم ]

فهد بن سالم الکندری
[ روایت حفص از عاصم ]

فواز الکعبی
[ روایت حفص از عاصم ]

ل

لافی العونی
[ روایت حفص از عاصم ]

م

ماجد الزامل
[ روایت حفص از عاصم ]

ماجد العنزی
[ روایت حفص از عاصم ]

مالک شیبه الحمد
[ روایت حفص از عاصم ]

ماهر المعیقلی
[ قرآن کریم یاد آموز ]

ماهر المعیقلی
[ روایت حفص از عاصم ]

ماهر شخاشیرو
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد الأیراوی
[ روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی ]

محمد البراک
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد الحافظ ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد الطبلاوى
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد اللحیدان
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد المحیسنی
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد المنشد
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد ایوب
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد جبریل
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد حفص علی ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد خلیل القارئ
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد خیر النور ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد رشاد الشریف
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد رفعت
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد صالح عالم شاه
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد صدیق المنشاوى
[ قرآن کریم یاد آموز ]

محمد صدیق المنشاوی
[ قرآن کریم با تجوید ]

محمد صدیق المنشاوی
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد عبدالحکیم سعید العبدالله
[ روایت بزی و قنبل از ابن کثیر ]

محمد عبدالحکیم سعید العبدالله
[ روایت دوری از کسائی ]

محمد عبدالکریم
[ روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی ]

محمد عثمان خان ( من الهند )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمدعبدالکریم
[ روایت حفص از عاصم ]

محمود الرفاعی
[ روایت حفص از عاصم ]

محمود الشیمی
[ روایت دوری از کسائی ]

محمود خلیل الحصری
[ قرآن کریم با تجوید ]

محمود خلیل الحصری
[ روایت حفص از عاصم ]

محمود خلیل الحصیری
[ روایت ورش از نافع ]

محمود علی البنا
[ قرآن کریم با تجوید ]

محمود علی البنا
[ روایت حفص از عاصم ]

مشاری العفاسی
[ روایت حفص از عاصم ]

مشاری بن راشد العفاسی
[ روایت دوری از کسائی ]

مصطفى إسماعیل
[ روایت حفص از عاصم ]

مصطفى اللاهونی
[ روایت حفص از عاصم ]

مصطفى رعد العزاوی
[ روایت حفص از عاصم ]

معمر الأندونیسی
[ روایت حفص از عاصم ]

معیض الحارثی
[ روایت حفص از عاصم ]

مفتاح السلطنی
[ روایت دوری از کسائی ]

مفتاح السلطنی
[ روایت حفص از عاصم ]

مفتاح السلطنی
[ روایت شعبه از عاصم ]

مفتاح السلطنی
[ روایت دوری از ابی عمرو ]

مفتاح محمد السلطنی
[ روایت ذکوان از ابن عامر ]

موسى بلال
[ روایت حفص از عاصم ]

ن

ناصر العبید
[ روایت حفص از عاصم ]

ناصر القطامی
[ روایت حفص از عاصم ]

نبیل بن عبدالرحمن الرفاعی
[ روایت حفص از عاصم ]

نعمۃ الحسان
[ روایت حفص از عاصم ]

ه

هانی بن عبدالرحمن الرفاعی
[ روایت حفص از عاصم ]

هزاع البلوشی
[ روایت حفص از عاصم ]

و

واصل بن داود المزن
[ روایت حفص از عاصم ]

ودیع الیمنی
[ روایت حفص از عاصم ]

وشیار حیدر اربیلى
[ روایت حفص از عاصم ]

ولید الدلیمی
[ روایت حفص از عاصم ]

ولید بن محمد النائحی
[ روایت قالون از نافع از طریق ابی نشیط ]

ی

یوسف الشویعی
[ روایت حفص از عاصم ]

ی

یاسر الدوسری
[ روایت حفص از عاصم ]

یاسر الفیلکاوی
[ روایت حفص از عاصم ]

یاسر القرشی
[ روایت حفص از عاصم ]

یاسر المزروعی
[ روایت رویس و روح از یعقوب حضرمی ]

یاسر سلامه
[ روایت حفص از عاصم ]

یحیى حوا
[ روایت حفص از عاصم ]

یوسف الدغوش ( من المغرب )
[ روایت حفص از عاصم ]

یوسف بن نوح أحمد
[ روایت حفص از عاصم ]